जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

ईमेल: sdpnepal2069@gmail.com
फोन नं: 9851048846

उपाध्यक्ष

ईमेल: kopilapandit2043@gmail.com
फोन नं: 9849542447

वडा अध्यक्ष - ५

फोन नं: 9841232748

वडा अध्यक्ष - ३

फोन नं: 9849298984

वडा अध्यक्ष - ७

फोन नं: 9843079335

वडा अध्यक्ष - १

फोन नं: 9860075984

वडा अध्यक्ष - ४

फोन नं: 9849852182

वडा अध्यक्ष - ६

फोन नं: 9841389979

वडा अध्यक्ष - २

फोन नं: 9851136278

कार्यापालिका सदस्य

फोन नं: 9851017321

कार्यापालिका सदस्य

फोन नं: 9849079987

कार्यापालिका सदस्य

फोन नं: 9614930639

कार्यापालिका सदस्य

फोन नं: 9611112390

कार्यापालिका सदस्य

फोन नं: 9823873969

कार्यापालिका सदस्य

फोन नं: 9823437665