FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
हेलम्बु गाउँपालिकाको साना जलविद्युत आयोजनाको विकास सम्बन्धी कार्यविधी ,२०७६ ७६/७७ 02/23/2020 - 15:35 PDF icon 76-12 साना जलविद्युत आयोजनाको विकास सम्बन्धी कार्यविधी ,२०७६.pdf
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 02/23/2020 - 15:26 PDF icon 76-9 सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि 2076.pdf
आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 02/23/2020 - 15:21 PDF icon 76-7 आन्तरिक आय (ठेक्का सम्बन्धि) कार्यविधि २०७६.pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 02/23/2020 - 15:15 PDF icon 76-6 एम्बुलेन्स सेवा संचालन कार्यविधि २०७६.pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 02/23/2020 - 15:13 PDF icon 76-5 अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि.pdf
हेलम्बु गाउँपालिका एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 09/27/2019 - 00:00 PDF icon 76-10 एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
हेलम्बु गाउँपालिका उपभोक्ता समिति संचालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 09/15/2019 - 00:00 PDF icon 76-8 हेलम्बु गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ (1).pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 07/29/2019 - 15:07 PDF icon राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७६.pdf
हेलम्बु गाउँपालिका आर्थिक (संशोधित) ऐन २०७६ ७६/७७ 07/29/2019 - 15:06 PDF icon राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिकाको आर्थिक (संशोधित) ऐन २०७६.pdf
विद्यालय भौतिक संरचना मर्मत सम्भार कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 05/13/2019 - 00:00 PDF icon 76-1 विद्यालय संरचना मर्मत तथा सम्भार कार्यविधि २०७६.pdf

Pages