ग्याल्थुम बजार तथा सरस्वती मा.वि. परिसरमा सरसफाइ अभियान